ฟรี

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.16 MB 1 3 ก.พ. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ก.พ.2566 ดาวน์โหลด 0.12 MB 1 3 ก.พ. 66
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขยาเสพติด ดาวน์โหลด 0.08 MB 4 10 ม.ค. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ม.ค 2566 ดาวน์โหลด 0.11 MB 8 4 ม.ค. 66
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ธ.ค. 65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 5 4 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการ กีฬาสี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.14 MB 9 30 พ.ย 65
แต่งตั้งผู้ควบคุมและครูผู้ฝึกสอนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.14 MB 9 30 พ.ย 65
แต่งตั้งข้าราชการครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.23 MB 10 30 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.08 MB 12 10 พ.ย 65
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่2/2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 12 1 พ.ย 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 11 1 พ.ย 65
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบ2566 ดาวน์โหลด 0.11 MB 22 18 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 17 18 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 23 1 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 17 1 ก.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน ส.ค.65 ดาวน์โหลด 0.11 MB 24 31 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 20 25 ก.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน ก.ค.65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 19 25 ก.ค. 65
คำสั่งไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 17 14 มิ.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิ.ย.65 ดาวน์โหลด 0.11 MB 24 12 มิ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจ ของโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.39 MB 23 21 พ.ค. 65
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.26 MB 16 21 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน พ.ค.65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 22 6 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ๓) ดาวน์โหลด 0.08 MB 10 26 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกีฬาสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 18 5 เม.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 13 31 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดบ้านวิชาการ open house ดาวน์โหลด 0.11 MB 12 31 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ดาวน์โหลด 0.15 MB 14 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล ภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.14 MB 12 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 14 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือยกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด 0.12 MB 8 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.07 MB 15 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลด 0.11 MB 21 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 21 2 ม.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 8 30 ธ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 20 2 พ.ย 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 13 3 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 0.26 MB 11 25 ก.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามนโยบายจ่ายเงินเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.08 MB 13 3 ก.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนกันยนยน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 22 3 ก.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 10 4 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.13 MB 15 6 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.16 MB 40 1 ก.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 34 1 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.10 MB 13 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 19 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง ?ความสามารถในการอ่านและเขียน? ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 15 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 13 17 มิ.ย. 64
การแต่งตั้งครูสอนประจำชั้น ครูเวรประจำวัน และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.28 MB 23 14 มิ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจ ของโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.37 MB 21 14 มิ.ย. 64
แต่งตั้งรับเช็คอาหารกลางวัน ดาวน์โหลด 0.08 MB 13 10 มิ.ย. 64
ประกาศการสอนชดเชยในสถานการณ์โณคระบาดโควิด -19 ดาวน์โหลด 0.10 MB 157 9 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 0.08 MB 16 1 มิ.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมิถุนายน2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 13 1 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด ดาวน์โหลด 0.08 MB 19 13 พ.ค. 64
แต่งตั้งตณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลด 0.08 MB 33 10 พ.ค. 64
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.09 MB 13 7 พ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 13 4 พ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ดาวน์โหลด 0.06 MB 14 30 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดาวน์โหลด 0.39 MB 291 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล ภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.09 MB 11 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.14 MB 18 1 พ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 6 8 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดบ้านวิชาการ open house ดาวน์โหลด 0.11 MB 12 8 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 0.27 MB 12 25 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 12 15 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ดาวน์โหลด 0.14 MB 19 12 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.30 MB 15 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 13 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.06 MB 12 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 10 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูผู้ควมคุมลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือสามัญ 2/2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 58 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 15 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเช็คอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 15 23 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอาหารกลางวัน เนื่องในสถานการณ์ โควิด-19 ดาวน์โหลด 0.10 MB 15 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งครูประจำชั้น 2/2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 14 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมกราคม ดาวน์โหลด 0.10 MB 31 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 18 25 เม.ย. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 2 ดาวน์โหลด 0.08 MB 16 16 ก.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๔ ? ๒๕๗๐ ดาวน์โหลด 0.02 MB 11 1 ก.ค. 64
การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๔ ? ๒๕๗๐ ดาวน์โหลด 0.13 MB 12 1 ก.ค. 64
การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด 0.05 MB 12 7 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ดาวน์โหลด 8.30 MB 116 3 เม.ย. 64
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 1.09 MB 13 22 มี.ค. 64
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 5.75 MB 10 15 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 21 8 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลด 0.26 MB 18 3 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 12 3 มี.ค. 64
การอบรมภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.11 MB 30 3 มี.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางกานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.05 MB 13 3 มี.ค. 64