ฟรี

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 2 1 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 2 1 ก.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน ส.ค.65 ดาวน์โหลด 0.11 MB 4 31 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 5 25 ก.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน ก.ค.65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 7 25 ก.ค. 65
คำสั่งไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 6 14 มิ.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิ.ย.65 ดาวน์โหลด 0.11 MB 9 12 มิ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจ ของโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.39 MB 8 21 พ.ค. 65
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ดาวน์โหลด 0.26 MB 6 21 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน พ.ค.65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 9 6 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ๓) ดาวน์โหลด 0.08 MB 5 26 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกีฬาสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 10 5 เม.ย. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน65 ดาวน์โหลด 0.12 MB 6 31 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดบ้านวิชาการ open house ดาวน์โหลด 0.11 MB 7 31 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ดาวน์โหลด 0.15 MB 8 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล ภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.14 MB 4 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 9 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือยกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด 0.12 MB 4 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.07 MB 10 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลด 0.11 MB 6 17 มี.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 9 2 ม.ค. 65
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 4 30 ธ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 10 2 พ.ย 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 9 3 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 0.26 MB 6 25 ก.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามนโยบายจ่ายเงินเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.08 MB 10 3 ก.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนกันยนยน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 15 3 ก.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 5 4 ส.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.13 MB 10 6 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.16 MB 33 1 ก.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 9 1 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.10 MB 8 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 10 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง ?ความสามารถในการอ่านและเขียน? ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 11 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 8 17 มิ.ย. 64
การแต่งตั้งครูสอนประจำชั้น ครูเวรประจำวัน และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.28 MB 16 14 มิ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายภารกิจ ของโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.37 MB 13 14 มิ.ย. 64
แต่งตั้งรับเช็คอาหารกลางวัน ดาวน์โหลด 0.08 MB 8 10 มิ.ย. 64
ประกาศการสอนชดเชยในสถานการณ์โณคระบาดโควิด -19 ดาวน์โหลด 0.10 MB 28 9 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด 0.08 MB 11 1 มิ.ย. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมิถุนายน2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 8 1 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด ดาวน์โหลด 0.08 MB 14 13 พ.ค. 64
แต่งตั้งตณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลด 0.08 MB 24 10 พ.ค. 64
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด 0.09 MB 6 7 พ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 6 4 พ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ดาวน์โหลด 0.06 MB 8 30 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดาวน์โหลด 0.39 MB 15 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล ภาคความรู้ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.09 MB 7 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.14 MB 8 1 พ.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 3 8 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเปิดบ้านวิชาการ open house ดาวน์โหลด 0.11 MB 8 8 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 0.27 MB 8 25 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 8 15 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ดาวน์โหลด 0.14 MB 11 12 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.30 MB 11 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 6 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.06 MB 5 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.12 MB 4 1 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูผู้ควมคุมลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือสามัญ 2/2563 ดาวน์โหลด 0.11 MB 46 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 9 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเช็คอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 9 23 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอาหารกลางวัน เนื่องในสถานการณ์ โควิด-19 ดาวน์โหลด 0.10 MB 7 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งครูประจำชั้น 2/2563 ดาวน์โหลด 0.08 MB 8 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งเวรยามเดือนมกราคม ดาวน์โหลด 0.10 MB 12 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 11 25 เม.ย. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 2 ดาวน์โหลด 0.08 MB 11 16 ก.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๔ ? ๒๕๗๐ ดาวน์โหลด 0.02 MB 6 1 ก.ค. 64
การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๔ ? ๒๕๗๐ ดาวน์โหลด 0.13 MB 7 1 ก.ค. 64
การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด 0.05 MB 8 7 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ดาวน์โหลด 8.30 MB 27 3 เม.ย. 64
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 1.09 MB 6 22 มี.ค. 64
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 5.75 MB 5 15 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 16 8 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลด 0.26 MB 10 3 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 6 3 มี.ค. 64
การอบรมภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.11 MB 16 3 มี.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางกานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.05 MB 6 3 มี.ค. 64