ฟรี

รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ด้านคุณภาพ (ผู้บริหาร)การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี best practice โดยใช้ SMART BR ONE MODEL