ฟรี

รร.วัดบ้านบุโพธิ์ สพป.บร.1 ได้รับรางวัล การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่1/2564