ฟรี

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                    “งามอย่างไทย ใจอาสา” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                    “โรงเรียนของชุมชน  ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”