ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...วิสัยทัศน์ (VISION)
“ผู้เรียนมีคุณธรรม  ใจอาสา  ก้าวทันเทคโนโลยี   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
          1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
          3. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้ ICT ควบคู่ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
          4. ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
          5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เป้าประสงค์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
          1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    
          3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ
          4. นักเรียนดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ