ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ     ล.ว.พ.

สีประจำโรงเรียน
  สีชมพู สีฟ้า  

          สีชมพู   หมายถึง  ความรู้ คุณธรรม ความดี ความบริสุทธิ์ จิตใจที่สะอาด

          สีฟ้า     หมายถึง  ความรัก ความเอาใจใส่ของครูต่อศิษย์ดุจความรักจากแม่