ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

สุวิชาโน  ภวังค  โหติ  “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”