ฟรี

ประวัติโรงเรียน

                 
    
โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ประวัติเดิมโรงเรียนมีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดโพธิ์ 2 (วัดบุโพธิ์)” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านบุโพธิ์เป็นที่เรียน มีนายบุญมา (สะเริง) รัตนสุข ครูโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย (บุรีรัมย์พิทยาคมปัจจุบัน) เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานทำการเปิด ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอ่าง (อารมณ์) ธรรมธุระ  มาเป็นครูใหญ่  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
          วันที่ 21 พฤษภาคม 2495 โรงเรียนถูกยุบให้ไปเรียนที่โรงเรียนตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านตูมหวาน  ในปี พ.ศ. 2498 นายชาย  ศุภเลิศ, นายชุมพร  ชุมพลศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านตูมหวาน แต่มีบ้านเรือนอยู่ที่บ้านบุโพธิ์ พร้อมด้วยนายแน่น  บุญปลูก  ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบุโพธิ์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยร่วมกันสละเงินซื้อที่ดินและมีชาวบ้านบริจาคที่ดิน ได้ที่ดิน  6  ไร่เศษ ร่วมกันหาวัสดุสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ 2 ชั้น หลังคามุงหญ้า พื้นปูไม้กระดานชั่วคราว และขออนุญาตตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ทางราชการอนุมัติให้เปิดได้ ในวันที่  10  พฤษภาคม  2499 โดยแยกนักเรียนชั้น ป. 1- 4 จากโรงเรียนบ้านตูมหวานมาเรียน และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านบุโพธิ์ (เสริมวุฒิวิทยา)” ทางการได้แต่งตั้ง นายชาย  ศุภเลิศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
           วันที่  31  มีนาคม 2502  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนจำนวน 45,000  บาท
           พ.ศ. 2518 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านบุโพธิ์ (โพธิ์นิมิตวิทยา) ในสมัยนายทวีป  วัฒนะ เป็นครูใหญ่ และในปีนี้ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทำการสอนถึงชั้นประถมปลาย คือชั้น ป. 5-7 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2518
           วันที่  6  มีนาคม  2521  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน  225,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ (พิเศษ)
           วันที่  22  มกราคม 2522  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 70,000  บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 1
           วันที่ 28 ตุลาคม  2523  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 120,000  บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2
           วันที่  2  กุมภาพันธ์  2527นายจงรักษ์  ตีระมาศวนิช ได้สร้างประตูฟุตบอลเหล็ก มูลค่า 5,000  บาท
           วันที่  16  พฤษภาคม  2527  คณะกรรมการรณรงค์จัดหาน้ำสะอาดอำเภอลำปลายมาศ ได้มอบเงินจัดซื้อวัสดุ สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50  เมตร  สูง  3  เมตร คิดเป็นมูลค่ารวม  6,000  บาท
           วันที่  3  กุมภาพันธ์  2528  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างส้วม  1  หลัง ขนาด  4  ที่  มูลค่า  36,400  บาท
           วันที่  13  พฤษภาคม  2528  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก(นอกงบประมาณ) และในปี  2529  ทางราชการได้รับเข้าไว้ในโครงการ
           วันที่  28  มิถุนายน  2529  สภาตำบลได้สนับสนุนงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  1  ชุด งบประมาณ  24,000  บาท
           พ.ศ.  2530  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ  กศ.พช. รุ่นแรกของอำเภอ ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการและทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ  ป.1 ฉ (พิเศษ) ชั้นล่าง  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  120,000  บาท 
           วันที่  26  มกราคม  2531  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน งบประมาณ  33,500  บาท โดยติดตั้งมิเตอร์  20  แอมแปร์ เดินสายเมนทั้ง  2  อาคารต่อหลอดไฟฟ้าทุกห้องเรียน
           วันที่  21  พฤศจิกายน  2537  นางทองใบ  วิเศษวงษา ได้สร้างซุ้มประตูและป้ายโรงเรียน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ อาจารย์คำสอน   วิเศษวงษา  มูลค่าประมาณ  15,000  บาท
            วันที่  7  กุมภาพันธ์  2541 “ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท “ ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติเงินให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน  จำนวน  200,000  บาท  ให้โรงเรียนดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการดังกล่าว
            พ.ศ.  2543  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร ร่วมกับชาวบ้านบุโพธิ์และคณะครู ได้ร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ  170,000  บาท
          วันที่  29  เมษายน 2544 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร ได้จัดสร้างที่ล้างหน้า แปรงฟันสำหรับนักเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 30,000 บาท
          วันที่  10  สิงหาคม  2544  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26 จำนวน  3  ห้องเรียน   มูลค่า  772,500  บาท
          วันที่  22  ตุลาคม  2548  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มต้นน้ำ ได้สร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาด  6  ที่  สำหรับนักเรียน  คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท
          ปี 2549  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านบุโพธิ์ร่วมกันถมดินปรับพื้นที่สร้างรั้วสนามเด็กเล่น  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100,000  บาท
          ปี 2552  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์  ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทและได้สร้างห้องสมุดโรงเรียนจำนวน  1 หลัง  มูลค่า  200,000  บาท
          ปี  2552  กลุ่มต้นน้ำออกมาพัฒนาโรงเรียน  โดยจัดสร้างเวทีการแสดงของนักเรียน  งบประมาณ  37,000  บาท  และได้ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
         ปีการศึกษา  2552  คุณวนิดา  อะรอนสัน  และครอบครัว  บริจาคกลองพาเหรด  จำนวน  1 ชุด  มูลค่า  30,000  บาท 
         ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้จัดทำฐานพระพุทธรูป  จำนวน 1 ฐาน  มูลค่า 15,000.  บาท  จัดทำที่ประดิษฐ์ฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6  จำนวน 1 ที่  มูลค่า  10,000  บาท
         ปีการศึกษา  2553  ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรั้วความยาว 250  เมตร  ถมดินป้องกันน้ำท่วมพื้นที่  93  ตารางเมตร  ปูพื้นกระเบื้องโมเสส  อาคาร สปช.102 /26  พื้นที่ 54 ตารางเมตร  ซ่อมอาคาร สปช.102/26   และซ่อมแซมห้องสมุด  งบประมาณ  87,000 บาท  โดยวิธีสอบราคา
         ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคงบประมาณก่อสร้างกำแพง (รั้วคอนกรีต)  ด้านหน้าโรงเรียน  ติดเป็นจำนวนเงิน  120,000 บาท
         ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน  โดยจัดทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท  และพระมหา ดร. สุวิทย์  ธมมสิริ พร้อมญาติพี่น้องได้ก่อสร้างอาคารอำนวยการในการแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  150,000  บาท
         ปีการศึกษา 2556 ชาวบ้านบุโพธิ์ร่วมกันบริจาคงบประมาณจัดทำป้ายโรงเรียน ด้านหน้าเป็นรั้วคอนกรีต  ติดตั้งหินแกรนิตโต้แบบมั่นคงถาวร สวยงาม มูลค่า 90,009 บาท
         ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี ได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ งบ 40,000 บาท
         ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคา อาคาร 1 (ป.1 ฉ (พิเศษ)) จำนวน 100,000 บาท
         ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 (สปช.102/26) จำนวน 140,800 บาท
         ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ความยาว 50 เมตร จำนวน 139,000 บาท
         ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป.
1 ฉ (พิเศษ)  สำหรับการปูกระเบื้องอาคารเรียน จำนวน 257 ตารางเมตร จำนวนเงิน 158,000 บาท และได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม จำนวน 4 ชุด จำนวนเงิน 6,320 บาท และครุภัณฑ์การเกษตร (Shopping List) จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 43,000 บาท
        ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนโรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ (พิเศษ)  มุงหลังคาเมทัลชีท  จำนวนเงิน 157,000 บาท
         13 เมษายน 2564 โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงินบริจาค 233,000 บาท