ฟรี

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ผักกางมุ้ง โรงเพาะเห็ด พันธ์ปลาดุกและหัวอาหาร